Kustannustuki on lähinnä hallituksen pr-temppu

Kustannustuki on lähinnä hallituksen pr-temppu

Valtion kustannustuen kriteerit ovat niin tiukkoja, että vain ani harva alamme yritys tai yhdistys voi saada tukea. Valtiokonttorista haettava kustannustuki on ollut karvas pettymys odotuksiin nähden monille yrittäjille. Tuen saannin kriteerit on tehty tarkoituksella sellaisiksi, että suurin osa järkevästi toimineista ja ajoissa toimintaansa sopeuttaneista yrittäjistä ei saa tukia lainkaan tai vain hyvin vähän.

Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Jotta yritys voisi saada tukea, pitäisi sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi.

Tasavallan presidentti vahvisti lain ja valtioneuvosto antoi tukea koskevan asetuksen 26.6.2020. Laki tuli voimaan 1.7.2020 ja yritykset ovat voineet hakea tukea Valtiokonttorista 7.7.2020 alkaen.

Kustannustuki on korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista. Koronarajoitusten aikana yritysten on huolehdittava kiinteistä kustannuksistaan, kuten tilavuokrista, lvi- ja sähkömaksuista sekä henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Nämä kustannukset eivät jousta, vaikka myynti vähenee. Kustannustuki tukee yritysten maksuvalmiutta tässä tilanteessa.

Lain ja asetuksen mukaan kustannustuen tarkemmat ehdot ovat seuraavat:

Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua voimaan. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.

Tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi, sillä näin matalalla tuella ei olisi merkitystä konkurssien estämiseksi. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto olisi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset olisivat tuen piirissä. Kustannustukea eivät voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.

Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia.

Lisätietoja: www.valtiokonttori.fi